Felhasználási feltételek

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ÉS FELELŐSSÉG-KIZÁRÁST, MIELŐTT MEGTEKINTENÉ, MEGLÁTOGATNÁ VAGY FELHASZNÁLNÁ E WEBLAPOKAT. A Diversey-weblapok e hálózatába belépve vagy azt felhasználva Ön hozzájárul e használati feltételekhez és az Internet használatát szabályozó valamennyi hatályos jogszabályhoz. Ha Ön nem vállalja e használati feltételek vagy a hatályos jogszabályok betartását, nem használhatja a Diversey weblapjait.

Tulajdonjog és szerzői jog

A www.diversey.com-ból, a www.jwp.com-ból, a www.buyjwp.com-ból és a www.jes-online.com-ból ("Diversey weblapok") álló hálózatot a Diversey név alatt is ismert S.C. Johnson Commercials Markets, Inc. birtokolja, mûködteti és tartja fenn. A Diversey weblapokat tájékoztatási, oktatási, kereskedelmi és kommunikációs célokra alkottuk meg.
A Diversey weblapok minden észlelhető alkotórészéhez (ideértve a szöveget, grafikákat, képeket, audiót és videót) fûződő szerzői jogok az S.C. Johnson Commercials Markets, Inc. tulajdonában állnak.
Eltérő jelzés hiányában a Diversey weblapok helyes szerzői jogi értesítése így hangzik: © 2002 S.C. Johnson Commercial Markets, Inc. Minden jog fenntartva.

A használat személyes és kereskedelmen kívüli célokra korlátozódik

Amennyiben további célok nincsenek kijelölve, a Diversey weblapok csupán az Ön személyes, tájékozódási és nem kereskedelmi használatát szolgálják. A Diversey weblapokat nem másolhatja le, nem módosíthatja, nem terjesztheti, nem közvetítheti, nem teheti közszemlére, nem publikálhatja, azok alapján nem alkothat származékos mûveket, az azokból vett tartalmat, információkat, grafikákat, szoftvert, termékeket vagy szolgáltatásokat nem ruházhatja át, nem adhatja licencbe, illetve nem értékesítheti.
Az alábbi feltételek mellett ezennel feljogosítjuk Önt, hogy megtekintse és kinyomtassa a Diversey weblapokon lévő anyagokat:

Az anyagokat csak személyes, tájékozódási és nem kereskedelmi célokra lehet felhasználni, és a Diversey előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat nem lehet kereskedelmi haszonszerzés érdekében értékesíteni vagy terjeszteni.
Ezeknek az anyagoknak vagy azok bármely részének kinyomtatott példányában szerepelnie kell a fentiekben feltüntetett szerzői jogi értesítésnek.

A Diversey bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja Önnek azt a jogát, hogy használja, megtekintse vagy meglátogassa a Diversey weblapjait.

A védjegyhez és szolgáltatási védjegyhez fûződő jogok

Minden márkanév, logó, védjegy és szolgáltatási védjegy ("Diversey védjegyek") a Diversey tulajdonát képezi, vagy részére licencbe adták azokat. Ön semmiféle kereskedelmi célra nem használhatja fel a Diversey védjegyeket a Diversey kifejezett írásbeli engedélye nélkül.
A kívülálló tulajdonában álló védjegy után csillaggal jelöljük az utalást a védjegy kívülálló tulajdonosára. A kívülálló tulajdonában álló védjegynek a Diversey weblapokon történő használata nem jelenti azt, hogy a harmadik fél jóváhagyja, támogatja a Diversey-t, annak termékeit vagy szolgáltatásait, illetve hogy az a Diversey kapcsolt vállalkozása.

Kéretlen ötletek

A Diversey nagyra értékeli ügyfeleit és forgalmazóit, és tudatában van annak, hogy lehetnek észrevételeik vagy kérdéseik a termékekről és szolgáltatásokról. A Diversey a weblapjain és ügyfélszolgálati telefonszámain keresztül fogadja az Ön észrevételeit és válaszol kérdéseire.
Alkalmanként a Diversey ügyfeleinek és forgalmazóinak ötletei, anyagai vagy javaslatai vannak a Diversey termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A Diversey nem kér és nem fogad el kéretlen ötleteket, anyagokat vagy javaslatokat az új termékekre vagy szolgáltatásokra, illetve termékeinek vagy szolgáltatásainak marketingjére, formatervére, jellemzőire, forgalmazására vagy gyártására vonatkozólag. A Diversey-hez kéretlenül benyújtott ötleteket, anyagokat vagy javaslatokat nem tekintjük bizalmasnak és a szellemi tulajdon védelme állónak. A Diversey e javaslatokkal kapcsolatban nem vállal kötelezettségeket. A Diversey minden ilyen javaslatot bármilyen vagy minden kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra lemásolhat, közölhet, terjeszthet, és más módon is felhasználhat.

A Diversey-hez online benyújtott anyagok közlése és felhasználása

Az önként benyújtott személyes információk kivételével (lásd a Diversey A Magánélethez Fûződő és Személyiségi Jogok Tiszteletben Tartásának Irányelvét), a Diversey-hez elektronikus úton megküldött e-mailek és egyéb anyagok nem bizalmasak, és a Diversey nem tartozik felelősséggel e küldemények közléséért vagy felhasználásáért. A Diversey-hez a weblapjain keresztül megküldött e-mailek és egyéb anyagok nem hoznak létre bizalmi kapcsolatot a Diversey és az anyagokat küldő személy között. Ha Ön a Diversey weblapjain keresztül e-maileket és más anyagokat küld meg a Diversey részére, korlátlan, visszavonhatatlan engedélyt nyújt a Diversey részére ahhoz, hogy az e-mailt és egyéb anyagokat, ideértve az e-mailekben és egyéb anyagokban szereplő ötleteket, know-how-t vagy eljárásokat is, bármilyen célra térítésmentesen felhasználja, lemásolja, azok alapján származékos mûveket alkosson, azokat módosítsa, közszemlére tegye és terjessze.

A szavatosság kizárása

A JOHNSONDIVERSEY WEBLAPJAIN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKAT MEGLÉVŐ ÁLLAPOTUKBAN, TÁJÉKOZTATÁSI, OKTATÁSI, KERESKEDELMI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOKRA NYÚJTJUK ÖNNEK, DE A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG MINDENFAJTA SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, ÉS A JOHNSONDIVERSEY SEMMIFÉLE NYILATKOZATOT VAGY SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST NEM TESZ WEBLAPJAINAK TARTALMÁT ILLETŐEN AZOK PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓLAG. A JOHNSONDIVERSEY KIZÁR MINDENFAJTA JÓTÁLLÁST VAGY SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY A JOGSZERÛSÉG SZAVATOLÁSÁT IS. A JOHNSONDIVERSEY NEM TESZ OLYAN NYILATKOZATOT, MELY SZERINT WEBLAPJAI VAGY AZ AZOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ SZERVEREI MENTESEK A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL.

A felelősség korlátozása

A JOHNSONDIVERSEY SEMMI ESETRE SEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN JELLEGÛ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ JELLEGÛ, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT, AMELY ABBÓL ERED, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, HOGY ÖN HASZNÁLJA VAGY NEM KÉPES HASZNÁLNI A JOHNSONDIVERSEY WEBLAPJAIT. A JOHNSONDIVERSEY NEM KÖTELES FRISSÍTENI WEBLAPJAIT VAGY AZOK TARTALMÁT, ÉS A JOHNSONDIVERSEY NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZÉRT, HA NEM FRISSÍTI WEBLAPJAIT. A JOHNSONDIVERSEY NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZÉRT, HOGY ÖN MÁS OLYAN WEBLAPOKAT HASZNÁL, AMELYEKHEZ KÍVÜLÁLLÓK TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÉS ÁLTALUK FENNTARTOTT WEBLAPOKHOZ VEZETŐ BIZONYOS LINKEKEN KERESZTÜL FÉR HOZZÁ. E LINKEKET A JOHNSONDIVERSEY WEBLAPJAINAK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSNAK TEKINTJÜK, ÉS A JOHNSONDIVERSEY NEM HAGYJA JÓVÁ E KÍVÜLÁLLÓ TULAJDONOSOKAT VAGY AZOK WEBLAPJAIT, ÉS NEM ÁLL JÓT AZOKÉRT.

Kártérítés

Ön vállalja, hogy kártérítésben részesíti, megóvja és kártalanítja a Diversey-t minden olyan veszteséggel, kiadással, kárral és költséggel kapcsolatban (ideértve a méltányos ügyvédi díjakat is), amely közvetlenül vagy közvetve abból ered, hogy Ön vagy az a személy, aki az Ön internetes kapcsolatát felhasználva éri el a Diversey weblapjait, megszegi a Diversey feltételeit, vagy az Ön internetes kapcsolatára vonatkozólag valamilyen tevékenységet fejt ki, ideértve a gondatlan vagy a szándékos jogellenes magatartást is.

Terület

A Diversey weblapokon szereplő Diversey termékek és szolgáltatások az Egyesült Államokban vagy a weblapokon meghatározott más országokban érhetők el, és nem értékesíthetők vagy használhatók egyes országokban. A Diversey az Egyesült Államokból ellenőrzi és mûködteti weblapjait. A Diversey nem tesz olyan nyilatkozatot, hogy a termékeiről és szolgáltatásairól a weblapjain szereplő információk és anyagok az Egyesült Államokon kívül is helytállóak vagy felhasználásra rendelkezésre állnak.

Alkalmazandó jogszabályok

A Diversey weblapjainak az Ön általi használatára minden vonatkozásban az Egyesült Államok és Wisconsin államának jogszabályai irányadók. Ön hozzájárul ahhoz, hogy minden olyan perre, amely közvetlenül vagy közvetve a Diversey weblapjainak az Ön általi használatából ered, a Racine megyében lévő bíróságok vagy a Milwaukee-ben (Wisconsin) lévő szövetségi bíróságok legyenek illetékesek.

A Diversey joga weblapjainak megváltoztatására, nyomon követésére vagy megszüntetésére

A Diversey fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül megváltoztassa a jelen Feltételeket, megváltoztassa a Diversey weblapjainak tartalmát és/vagy funkcióját, nyomon kövesse és eltávolítsa reklámrovatait, vagy beszüntesse néhány vagy mindegyik Diversey weblap elérhetőségét.

Elírások

Előfordulhat, hogy a Diversey valamelyik termékét vagy szolgáltatását elírás miatt nem a helyes áron tüntetjük fel a weblapon. A Diversey jogosult arra, hogy a pontatlan ár mellett feltüntetett termékre vagy szolgáltatásra feladott megrendelést törölje. Ha az Ön hitelkártyáját a pontatlan áron terheltük meg a megrendelés fejében, és a Diversey törli a megrendelést, a Diversey a pontatlan árú megrendelés összege erejéig jóváírást bocsát ki az Ön hitelkártyájára.

Általános rendelkezések

Ha a jelen Feltételek bármely előírását, kikötését vagy rendelkezését bármilyen okból jogellenesként, érvénytelenként, érvényesíthetetlenként vagy semmisként határozzák meg, ez semmiképpen sem érinti, korlátozza vagy csorbítja a többi előírás, kikötés és rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét. A jelen Feltételek teljes körû megállapodást alkotnak Ön és a Diversey között arra vonatkozólag, hogy Ön használja a Diversey weblapjait, kivéve, ha a Diversey-vel megkötött külön írásbeli szerződés másképp rendelkezik. A Diversey weblapjainak egyes szekcióira további feltételek lehetnek irányadók. Az esetleges további feltételekről szóló értesítést és azok teljes szövegét közöljük Önnel, mielőtt engedélyeznénk Önnek a Diversey weblapok azon szekcióinak használatát, látogatását vagy megtekintését, amelyek a további feltételek hatálya alá tartoznak.
A Diversey weblapok használata, látogatása és megtekintése révén Ön hozzájárulását adja a jelen Feltételekhez. Ha nem egyezik bele a jelen Feltételekbe, ne használja, ne látogassa illetve ne tekintse meg a Diversey weblapjait.

Utolsó frissítés kelte: 2002. október 15.

© 2002 S.C. Johnson Commercial Markets, Inc. Minden jog fenntartva.
A Diversey Feltételei vonatkoznak arra, ha Ön meglátogatja a Diversey weblapjait, és felhasználja az ott szereplő információkat. Kérjük, tekintse át a Diversey-nek A Magánélethez Fûződő és Személyiségi Jogok Tiszteletben Tartására Vonatkozó Irányelvét.

a lap tetejére